Smlouva s fotografy

Všeobecné obchodní podmínky pro autory

Úvodní informace

Media Logic, s.r.o., se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč, 142 00, IČ 28971621,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  156872, dále jen Media Logic, provozuje celosvětový prodejní a provizní portál. Zákazníci zde nakupují produkty vyrobené nebo odvozené z licencovaných děl nebo licence k vytvořenému dílu ve formě hmotné i digitální.
Obsahem se rozumí jakékoliv fotografie, videa, filmy, animace, vektory, příp. další jakákoliv vizuální či poslechová díla.

Následující text jsou právně závazné Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP. S těmi souhlasí každý (dále jen autor), kdo nahrává jakýkoliv obsah na servery provozované spol. Media Logic, případně na servery zeropixel.com, zeropixel.cz, photopost.cz a jejích jazykové mutace na příslušných doménách, a na partnerské servery, které mají se spol. Media Logic uzavřenou partnerskou smlouvu.
Následující VOP jsou právně závaznou nevýhradní dohodou mezi autorem a spol. Media Logic. VOP řídí a popisuje právní vztah mezi autorem a spol. Media Logic, kterým autor uděluje spol. Media Logic práva na jeho veškerý nahrávaný obsah.

Nahráním jakéhokoliv obsahu společnosti Media Logic udělujete společnosti Media Logic celosvětově licenci a nevýlučné právo na přípravu odvozených děl, reprodukci, veřejné zobrazování, sublicencování, prodávání, inzerování a nabízení na trhu veškerý nahraný obsah autora, dokud není smlouva vypovězena dle těchto VOP. Dále je autor souhlasí právem společnosti Media Logic měnit, přidávat a odstraňovat jakékoliv informace ohledně nahrávaného obsahu.

Autor uděluje společnosti Media Logic nevýhradní  právo používat jeho jméno a obsah ve spojení s marketingovými a propagačními aktivitami společnosti, aniž by mu byly vyplaceny jakékoliv náhrady.
Spol. Media Logic si vyhrazuje právo, ovšem ne povinnost, licencovat veškerý obsah prostřednictvím jakýchkoli značek a platforem, které Media Logic nebo jeho partneři provozují.

Vlastník obsahu

Veškerá autorská práva obsahu zůstávají vlastníkovi autorských práv, tedy autorovi.

Smlouvy

Model release - Souhlasíte s poskytnutím platné smlouvy s modelem pro veškerý obsah, který společnosti Media Logic poskytujete a který obsahuje identifikovatelnou tvář nebo identifikovatelnou lidskou postavu nebo jinak identifikovatelný atribut včetně například hlasu, vzhledu nebo podoby. 

Property release - Souhlasíte s poskytnutím platné smlouvy s modelem pro veškerý obsah, který společnosti Media Logic poskytujete a který obsahuje smlouvy s majitelem objektu pro veškerý obsah, který takové smlouvy vyžaduje, o čemž rozhodne společnost Media Logic podle vlastního uvážení.

Veškeré smlouvy musejí být dodány elektronicky.

Souhlasíte, že sami zodpovídáte za uchování všech původních smluv a udržování kompletních a přesných záznamů o smlouvách
Odeslání zfalšovaných, nepřesných nebo jinak závadných smluv s modelem či objektem je závažným porušením těchto VOP a může být také ve vážných případech předáno orgánům činných v trestních řízeních nebo soudu. Odeslané smlouvy autora nesmí obsahovat žádné podmínky v rozporu s těmito VOP ani žádná omezení, která nejsou obsažena ve smlouvách společnosti Media Logic.
V případě potřeby souhlasíte s poskytnutím kopie smluv zákazníkům pro případ v reakci na potenciální nebo skutečné právní kroky, kvůli vyhovění platným zákonům, nařízením či požadavkům na vykazování nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který společnost Media Logic dle vlastního uvážení považuje za opodstatněný.

Informace o autorovi

Autor souhlasí s poskytnutím pravdivých a úplných informací o jeho účtu, stejně tak o obsahu, který poskytujete spol. Media Logic.
Svou informační povinnost vůči autorovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů autora pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní spol. Media Logic prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Autor souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení spol. Media Logic na elektronickou adresu či na telefonní číslo autora. Svou informační povinnost vůči autorovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

Autor souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Autor souhlasí, že jeho osobní data mohou být shromažďována, zpracovávána, ukládána a přenášena do jurisdikcí jiných než je jeho domovská jurisdikce.

Media Logic má právo odmítnout zřízení účtu nebo jakýkoli existující účet uzavřít z důvodu podvodu, porušení duševního vlastnictví, porušení práv třetí strany včetně práv na soukromí a ochranu osobnosti, umělého zvyšování počtu stažení, odeslání materiálu, který je obscénní, násilný nebo který by mohl být vykládán jako pomlouvačný, nedodržení pokynů společnosti Media Logic v platném aktuálním znění, jakéhokoli porušení podmínek této nebo jakékoli jiné smlouvy, kterou se společností Media Logic máte, nebo pro usnadnění.

Media Logic autorův účet ukončí nejpozději 180 dní po obdržení písemné žádosti od něj. Než Media Logic ukončení autorova účtu učiní platným, jeho obsah zůstane pro zákazníky spol. Media Logic dostupný k licencování. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud Media Logic zásadním způsobem upraví tyto VOP a předem to autorovi neoznámí, může autor svůj účet ukončit do 30 dnů od data účinnosti takových úprav. Bez písemného svolení společnosti Media Logic nesmí mít autor souběžně více než jeden aktivní účet. Bez svolení nesmí mít autor více než jeden účet u spol. Media Logic  ani sdílet obsah s jiným účtem u spol. Media Logic. Bez písemného svolení společnosti Media Logic nesmíte identický obsah odeslat do více než jednoho účtu.

Obsah

Media Logic si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu odmítnout přijetí obsahu nebo obsah z webů Media Logic odstranit
Media Logic uplatní přiměřenou snahu, aby obsah odstraněný nebo odhlášený z webů Media Logic byl odstraněn ze všech webů všech partnerů společnosti Media Logic (včetně webů pod společnou značkou) do 180 dnů od odstranění předmětného obsahu z webů Media Logic.
Licence vydané společností Media Logic na jakýkoli obsah, který je později z webů Media Logic odstraněn, zůstanou natrvalo v plné platnosti.
Pokud je váš obsah z Media Logic odstraněn, stávající licence na dříve stažený obsah zůstanou v platnosti.
Media Logic může autorův  obsah inzerovat nebo nabízet na platformách sociálních médií včetně Facebooku, Instagramu, Tumblru, Twitteru a podobných webů a v souvisejících aplikacích.
Media Logic může autorův  obsah inzerovat nebo nabízet v marketingových kanálech, jakou jsou vyhledávače, sociální sítě apod., včetně serverů a aplikací Google, Facebook aj.

Provize, náhrady

Media Logic se zavazuje platit autorský poplatek z každého díla či licence prodaného zákazníkovi, za který Media Logic obdrží platbu. Současné sazby autorských poplatků jsou stanovené v přehledu příjmů zveřejněných na stránkách spol. Media Logic nebo partnerských webech. V případě digitálního produktu pokud zákazník stáhne stejný produkt vícekrát, provize bude vyplacena pouze jednou. Platby autorských poplatků budou následující měsíc po transakci, stejně tak výpisy budou dostupná až měsíc následující po transakci. Minimální částka k výplatě se stanovuje 800 Kč nebo 35 amerických dolarů. Uvedená částka je bez daní, jako jsou DPH, VAT, Sales tax apod. V případě nedosažení této částky za daný měsíc se částka přesouvá do dalšího měsíce.
Pokud autor účet zruší dříve, než dojde k výplatě autorské odměny, o tuto odměnu přijde.
V případě vyplacení peněz způsobem, který navyšuje náklady na její uskutečnění, tj. transakci, může spol. Media Logic tyto náklady uplatnit vůči autorovi.
V případě závažného porušení podmínek může Media Logic krátit autorskou odměnu, případně si ponechat celou autorskou odměnu jako finanční odškodnění za nedodržení podmínek.
V případě pozdějšího zjištění závažného porušení podmínek může spol. Media Logic vymáhat zpětně vyplacené provize, a to i soudní cestou.
Pokud spol. Media Logic z jakéhokoliv důvodu přeplatí autorské poplatky nebo jiné náhrady, je oprávněna je strhnout z aktuálních autorských poplatků nebo požadovat okamžité vrácení.
V případě jakýchkoliv legislativních či jiných poplatků za licence či produkty je spol. Media Logic tyto poplatky strhnout z autorského poplatku.
V případě platby na bankovní účet, účet Paypal či jiný takový účet pro přijímání peněz, musí takový účet být pouze a jen autorův, nikoliv nikoho jiného.
V případě podezření na porušení podmínek či protizákonného jednání si vyhrazuje Media Logic pozastavit vyplacení autorských poplatků až do úplného vyšetření.

Provizní systém

Pokud službě spol. Media Logic doporučíte jiného autora a je identifikován, náleží autorovi odměna ve výši uvedené na stránkách. Stejně tak veškeré podmínky za jakých okolností bude vyplacena odměna jsou uvedeny na stránkách.

Pokud na službu spol. Media Logic doporučíte zákazníka, náleží autorovi odměna ve výši o uvedené na stránkách. Stejně tak veškeré podmínky za jakých okolností bude vyplacena odměna jsou uvedeny na stránkách.
Vyplacení provize se řídí dle sekce Provize, náhrady, pokud není uvedeno na stránkách jinak.

Daně

Ke všem vyplaceným autorským poplatkům bude přidána daň dle platné legislativy dle jurisdikce státu, ve kterém byla uzavřena tato smlouva.

Prohlášení a záruky

Autor prohlašuje a zavazuje se:

 • Je mu 18 let, v opačném případě je potřeba souhlas zákonného zástupce, případně zastoupení zákonného zástupce.
 • Má úplné právo, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plně vykonávat všechny své povinnosti z ní vyplývající.
 • Nepodléhá žádné nezpůsobilosti k právním úkonům ani smluvním omezením, která vám brání v uzavření této smlouvy.
 • Obsah a všechny jeho části vlastní a řídí autor, jde o nezatížená a původní díla a mohou být chráněna autorskými právy ve všech zemích, kde je ochrana autorských práv nebo podobná ochrana k dispozici.
 • Pokud obsah zahrnuje zvukové záznamy, hudbu nebo texty, autor vlastní nebo získal všechna práva na tyto zvukové záznamy, hudbu nebo texty od majitele autorských práv na tyto zvukové záznamy, hudbu nebo texty.
 • Pokud se celý obsah nebo jeho část skládá z prvků pro návrhy, písem, klipartů, spritů, vektorů, nástrojů štětec a podobných prvků, které jsou součástí designerských programů (např. Photoshop, Daz, Illustrator aj.), licenční smlouva s koncovým autorem, podmínky služby nebo ekvivalentní licence, které je autor držitelem,  autorovi povoluje zahrnovat takové prvky do autorova vytvořeného obsahu a licencovat tento obsah společnosti Media Logic za účely vyplývajícími z této smlouvy.
 • Obsah není obscénní ani pomlouvačný, neporušuje žádné platné zákony ani předpisy a neporušuje autorská práva ani žádná jiná práva jakékoli třetí strany včetně například práv k ochranné známce a práv na soukromí a ochranu osobnosti.
 • Neprobíhá ani nehrozí žádná žaloba ani nárok ani jiné soudní nebo správní řízení, které by mohlo přímo nebo nepřímo ovlivnit obsah nebo které by mohlo jakýmkoli způsobem poškodit práva, která v souladu s těmito VOP autor uděluje.
 • Autor souhlasí, že je právně způsobilý tuto smlouvu uzavřít a že žádný obsah, který odešle, neporuší žádné zákony ani práva třetích stran.
 • Autor nebude zasílat nevyžádané e-maily ani se zapojovat do takzvaného „spamování“ za účelem propagování vašeho vztahu se společností Media Logic nebo prodeje svého obsahu, ani nebude nepravdivě inzerovat či klamně propagovat svůj vztah se společností Media Logic způsobem, který klamně charakterizuje nebo implikuje sponzorství, podporu, zaměstnání nebo jakékoli jiné spojení, které přesahuje skutečný rozsah autorova vztahu se společností Media Logic, a ani nebude používat ochranné známky spol. Media Logic, jmen serverů zeropixel, photopost, ani jeho partnerů prostřednictvím inzerování nebo marketingu ve vyhledávačích.
 • Autor potvrzuje, že takové inzerování nebo marketing mohou porušovat práva na duševní vlastnictví společnosti Media Logic nebo třetích stran. Kromě ostatních práv a nápravných opatření v rámci těchto VOP nebude mít společnost Media Logic žádnou povinnost platit autorovi jakékoli poplatky za doporučení či jiné náhrady, pokud autor poruší podmínky tohoto odstavce.

Společnost Media Logic prohlašuje a zaručuje, že:

 • Má pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plně vykonávat všechny své povinnosti z ní vyplývající.
 • Při vzniku nebo zjištění jakéhokoli nároku, který je v rozporu s jakýmikoli autorovy  zárukami nebo prohlášeními, může autorovi Media Logic zaslat písemné oznámení o takovém nároku na e-mailovou adresu, kterou autor společnosti Media Logic poskytl, s uvedením podrobností o nároku, které jsou v tu dobu společnosti Media Logic známy.
 • Až do rozhodnutí o takovém nároku může Media Logic z poplatků nebo jiných náhrad, které vám mají být vyplaceny v souladu s těmito VOP, strhnout takové částky, které opodstatněně souvisí s možnou hodnotou nároku, jak ho určí společnost Media Logic.
 • Při obraně takových nároků bude autor se společností Media Logic plně spolupracovat. Na obraně jakéhokoli nároku si může autor vzít právního zástupce dle vlastního výběru na vlastní náklady.

Důvěrnost

Odesláním obsahu do služby spol. Media Logic bere autor na vědomí, že získává nejrůznější informace. Souhlasí, že veškeré získané informace neprozradí žádné třetí straně, kromě orgánům činných v trestním řízením a soudům, případně dalším úřadům zřizovaných státem.

Doručení elektronických sdělení

Autor souhlasí a dává svolení, že bude dostávat všechna sdělení, smlouvy, dokumenty a oznámení (souhrnně „sdělení“) poskytované společností Media Logic ve spojení s autorovým obsahem a jeho účtem. Sdělení zahrnují smlouvy a zásady, s nimiž souhlasí, jejich aktualizace, výpisy z účtu, daňové výpisy a jakékoli další informace související s jeho obsahem a jeho účtem. Společnost Media Logic bude autorovi taková sdělení poskytovat jejich zveřejněním na webu Media Logic nebo zasláním e-mailem na primární e-mailovou adresu evidovanou v autorově účtu u Media Logic.
Autorovou odpovědností je udržovat primární e-mailovou adresu aktuální, aby s ním společnost Media Logic mohla elektronicky komunikovat. Autor rozumí a souhlasí, že pokud autorovi společnost Media Logic zašle elektronické sdělení, ale on je neobdrží, protože jeho evidovaná primární e-mailová adresa je nesprávná, zastaralá, blokovaná autorovým poskytovatelem služby nebo je jinak neschopen přijímat elektronická sdělení, bude spol.  Media Logic považovat sdělení za poskytnuté. Svou primární e-mailovou adresu nebo poštovní adresu může aktualizovat tak, že aktualizuje evidované informace v nastavení účtu.

Závěrečná ustanovení

Vztah mezi stranami je vztahem nezávislých dodavatelů. Mezi stranami tímto nevzniká vztah partnerství, společného podniku, zaměstnání, franšízy ani prostřednictví.
Tyto VOP obsahují úplnou dohodu stran ohledně předmětu zde pokrytého a nahrazují všechny předchozí smlouvy, které se tohoto předmětu týkají.
Platnost, interpretace a vynucení těchto VOP, záležitosti vyplývající z těchto VOP nebo jejich vytvoření, plnění nebo porušení nebo s nimi související a další související záležitosti se budou řídit interními zákony České Republiky.
Všechny právní kroky nebo soudní řízení týkající se platnosti, interpretace a vynucení těchto VOP, záležitostí vyplývajících z těchto VOP nebo jejich vytvoření, plnění nebo porušení a s nimi souvisejících nebo jiných souvisejících záležitostí budou prováděny výlučně u soudů České Republiky a všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a zříkají se námitek proti náležitosti nebo vhodnosti takových míst konání.
Jestliže některé ustanovení těchto VOP bude neplatné nebo nevynutitelné soudem nebo regulačním orgánem v příslušné jurisdikci, tento závěr bude omezen výhradně na tuto neplatnou či nevynutitelnou část, aniž by došlo k ovlivnění zbývajících částí tohoto konkrétního ustanovení či jakékoli jiné součásti těchto VOP tak, aby tyto VOP jinak zůstaly plně účinné a vynutitelné. Tyto VOP budou závazné a vstoupí v platnost pro každou stranu a její příslušné právní zástupce, nástupce a povolené nabyvatele.

Společnost Media Logic nebude zodpovědná za žádné škody včetně skutečných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod vyplývajících z odeslání nebo použití autorova obsahu nebo ukončení účtu autora.
Společnost Media Logic si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit podle svého výhradního uvážení. O každé takové změně bude Media Logic informovat autora oznámením na této stránce, na autorově přihlašovací stránce a/nebo jiným způsobem tak, aby autor  měl možnost se s těmito změnami seznámit dříve, než nabudou účinnosti. Změny těchto VOP nepůsobí retroaktivně. Pokud bude autor svůj obsah prostřednictvím služby Media Logic dále nabízet, vyjadřuje tím souhlas, že všechny takové změny bere na vědomí. Pokud s kteroukoli změnou autor nesouhlasí, v souladu s podmínkami této smlouvy ze služby Media Logic autor odstraňí všechen obsah nebo tu jeho část, na kterou nechce, aby se změny vztahovaly.

V případě, že autor poruší kteroukoliv z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Media Logic, má společnost Media Logic právo ukončit autorův účet bez dalšího upozornění a dále může společnost Media Logic uplatnit jiná práva vyplývající ze zákonů České Republiky.

Společnost Media Logic, jejich partneři, ani žádný z jejich majitelů, úředníků, zaměstnanců, manažerů, členů, akcionářů, ředitelů nebo dodavatelů nenese odpovědnost vůči autorovi ani vůči žádné jiné osobě nebo subjektu za vznik obecných, trestných, speciálních, nepřímých, následných nebo náhodných škod či ušlého zisku nebo jakékoli jiné škody, nákladů nebo ztrát vyplývajících z autorova používání vizuálního obsahu, porušení této smlouvy společností Media Logic nebo jinak, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu, a to i v případě, že Media Logic byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, nákladů nebo ztrát.

Výslovně se rozumí a souhlasí, že tyto VOP se uzavírají výhradně za účelem vzájemného prospěchu zde uvedených stran a že žádné výhody, práva, povinnosti nebo závazky z těchto VOP neplynou třetím stranám.
Autor souhlasí s tím, že spol. Media Logic si vyhrazuje právo převést bez vědomí autora veškeré smlouvy, závazky, povinnosti a veškeré další věci týkající se autora a serverů spol. Media Logic na jiný subjekt. Podmínky nového subjektu vůči autorovi budou zachovány ve stejné míře jako u spol. Media Logic.