Všeobecné obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě zeropixel.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice (prodávající - kupující)

Prodávající - Prodávajícím je společnost Media Logic s.r.o., IČ 28971621, se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C, vložka 156872.

Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při jednání s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Zpracování osobních údajů

Jednáme v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity jen a pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s dalším zpracování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb pro kupujícího. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

4. Objednávka

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího prostřednictvím objednávkového systému eshopu, popřípadě e-mailem či telefonicky.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklý smluvní vztah (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající může odstoupit od objednávky kupujícím v případě, že byla na eshopu zeropixel uvedena chybna cena, která byla zaviněnaadministrátorem eshopu při vkládání zboží. Tyto VOP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

5. Cena - platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny a zveřejňovány. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a balného. Jako cena při uzavření smluvního vztahu platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky a dopravu uvedené na stránkach zeropixel v sekci doprava a platby.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je termín dodání 5-10 pracovních dní od potvrzení objednávky dodavatelem, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do uvedeného termínu, sdělí toto prodávající kupujícímu. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím České pošty a platbě převodem se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Dodání "přepravní službou" znamená dopravení zboží za první uzamykatelné dveře, výnos zboží není součástí dopravy. Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku zakazníka a to pouze z důvodu neinformovanosti ze strany výrobce a dodavatele, který nesdělil prodávajícímu, že produkt byl vyřazen z výroby.

7. Záruka

Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů ČR. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8. Reklamace

Nároky Kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, o ochraně spotřebitele. (viz. Reklamační řád

9. Ukončení smluvního vztahu

Vzhledem k charakteru uzavření smluvního vztahu prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá smluvního vztahu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I"), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží". Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterákoliv část VOP je nebo se stane či bude shledána neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30.08.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.